Home » faq » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Pink Matching 2018

Ten aanzien van de dienstverlening Pink Matching gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

 

Artikel 1 Rechten

1.1 Pink Matching is bedacht en opgericht  in 2018. De eigenaresse van Pink-Matching is Patty  en zij wordt bijgestaan door enkele vrijwilligsters.

 

Artikel 2 Deelname

2.1 U dient minimaal 21 jaar te zijn om deel te kunnen nemen aan Pink Matching.

2.2 Uw deelname aan Pink Matching is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2.3 Indien u gebruik maakt van de door Pink Matching aangeboden diensten is dit een overeenkomst.

Dit betekent dat u akkoord gaat met de door Pink Matching opgestelde algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Inhoud

3.1 De inhoud van Pink Matching is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Cliënten dragen zelf zorg voor de juistheid, zorgvuldigheid en naar waarheid opgegeven gegevens.

3.3 Indien blijkt dat gegevens onwaarheden bevat(ten) heeft Pink Matching  het recht u te verwijderen uit het bestand zonder recht op restitutie van ongebruikelijke betalingen.

 

Artikel 4 Beëindiging

4.1 Het is tijdens een deelname niet toegestaan mensen te werven voor derden of eigen doeleinden (dating sites, commerciële en/of eigen organisatie van activiteiten, relatiebemiddeling enz..). Als blijkt dat dit wel gebeurt (is) betekent dit automatisch het einde van uw lidmaatschap en of deelname aan de activiteit van Pink Matching  voor nu en in de toekomst.

 

Artikel 5 Tarief

5.1 Pink Matching behoud zich het recht voor om vereiste tarieven en producten die op de site staan te wijzigen.

5.2 Voor een lidmaatschap van Pink-Matching betaalt u €75,00 per jaar (tenzij er een actie is) welke na beëindiging niet stilzwijgend wordt verlengd.
Hiervoor krijgt u gratis deelname aan de activiteitendagen (geen deelnamekosten), een gratis contactadvertentie, 10% korting op een weekend.
U heeft geen recht op restitutie van dit bedrag.

5.3 Voor deelname aan een activiteit betaalt u de kosten zoals aangegeven op de website.
5.4 Voor persoonlijke relatiebemiddeling rekenen wij €   voor de duur van 1 jaar. Hiervoor krijgt u gratis deelname aan de activiteiten, een onbeperkt aantal matches, een intakegesprek, en 20% korting op een weekend. U heeft geen recht op restitutie van dit bedrag.

 

Artikel 6 Cliënten

6.1 Pink Matching behoud zich het recht voor iemand zonder opgave van reden te weigeren hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

6.2 Pink Matching houd zich het recht voor om informatie zonder opgave van reden op de site aan te passen.

6.3 Pink Matching is uitsluitend voor volwassen vrouwen. Tijdens de activiteiten wordt aanwezigheid van kinderen en onbekenden niet op rijs gesteld.

 

Artikel 7 Verspreiding

7.1 U verklaart dat de persoonlijke gegevens en/of  foto`s van derden waarover u beschikt via Pink Matching niet te zullen gebruiken voor enig doel. Inclusief het overdragen van deze gegevens en/of  foto`s aan derden of het versturen van mailingen aan personen over wiens gegevens Pink Matching beschikt.

7.2 U zult Pink Matching  niet op enigerlei wijze gebruiken voor onrechtmatige handelingen en/of het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden.

7.3 Indien u de in het vorig lid genoemde handelingen bezigt is Pink Matching gerechtigd uw gegevens te verwijderen en deelname in de toekomst te weigeren. Daarnaast komen alle door Pink Matching geleden schade en gemaakte kosten voor uw rekening.

Artikel 8 Gegevens

8.1 De gegevens die u aan Pink Matching levert moeten nauwkeurig en overeenkomstig de waarheid zijn.

8.2 U bent als enige verantwoordelijk voor wat u verschaft aan inhoud daarvan, plus het versturen van deze gegevens.

 

Artikel 9 Beveiliging

9.1 U bent zelf verantwoordelijk voor wat u anderen over u zelf verteld als dit contact door

Pink Matching tot stand is gekomen.

Pink Matching kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze persoon u hiermee schade toe brengt.

 

Artikel 10 Gedrag

10.1 Pink Matching kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van cliënten.

Met inachtneming van het voorafgaande is Pink Matching niet aansprakelijk of verantwoordelijk tegenover u. Of welke andere derde dan ook voor welk bedrag, verlies, schade dan ook voortkomend uit of op welke wijze dan ook verbonden met Pink Matching of de resultaten daarvan.

10.2 Gedurende een activiteit is het niet toegestaan om niet-cliënten te laten deelnemen aan de activiteit. Als blijkt dat u derden uitgenodigd heeft om mee te doen, die hiervoor niet hebben betaald, volgt onmiddellijke beëindiging van uw deelname/lidmaatschap aan Pink Matching en kunt u zich ook in de toekomst niet meer aansluiten. Bij deze beëindiging heeft u geen recht op restitutie van ongebruikelijke betalingen.

10.3 Gedurende een activiteit is het niet toegestaan u grof, obscene, discriminerend, bedreigend, seksistisch, intimiderend en beledigend te gedragen. Als uw gedrag door een van de medewerksters van Pink Matching , en/ of mededeelnemers, zo wel wordt ervaren behoud Pink Matching het recht uw lidmaatschap/deelname onmiddellijk te beëindigen zonder recht op eventuele restitutie voor ongebruikelijke betalingen.

10.4 Pink Matching  is niet aansprakelijk voor intimidatie, laster, belediging, bedreiging, obscene gedrag, racisme of enig andere handelswijze in strijd met de wet door andere deelnemers.

10.5 Pink Matching kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet slagen van eventuele dates/contacten en alles wat daar dan eventueel uit voort vloeit.

10.6 De beheerster en vrijwilligers van Pink Matching richten zich met veel plezier op het organiseren van activiteiten, relatiebemiddeling en alle administratieve werkzaamheden voor u. Het is echter niet de bedoeling dat u vervelende avances maakt naar deze personen. Wanneer avances door de beheerster en/of vrijwilligers van Pink Matching als opdringerig en intimiderend wordt ervaren heeft Pink-Matching het recht u met onmiddellijke ingang te verwijderen uit het bestand zonder restitutie van ongebruikelijke betalingen. Ook in de toekomst kunt u dan niet meer deelnemen.

 

Artikel 11 Klantenservice

11.1 Tijdens het communiceren tussen u en de beheerster en/of vrijwilligers van Pink Matching is het niet toegestaan om u grof, obscene, discriminerend, bedreigend, seksistisch, intimiderend en beledigend te gedragen. Als uw gedrag ten opzichte van de medewerksters zo wel word ervaren heeft Pink Matching het recht uw deelname in de toekomst te weigeren en eventueel andere diensten onmiddellijk te beëindigen zonder recht op eventuele restitutie voor ongebruikelijke betalingen.

 

Artikel 12 Toegang tot de website

12.1 Pink Matching streeft er naar om de website 24 uur per dag toegankelijk te houden maar kan niet garanderen dat deze onderbroken word door eventuele storingen en/of onderhoud.

12.2 Pink Matching  is nimmer aansprakelijk voor storingen waardoor tijdelijk de website niet toegankelijk is.

12.3 Voor leden van en deelnemers aan Pink Matching is toegang tot de websites uitgesloten.

 

Artikel 13 Voorwaarden voor betalingen en prijzen

13.1 Deelname aan een activiteit, zonder lidmaatschap, bedraagt €9,95 tenzij anders aangegeven op de website. Dit is inclusief een hapje en drankje op de betreffende dag zelf. Restitutie van dit bedrag is echter niet mogelijk
13.2 Kosten gedurende de activiteitendagen en weekenden voor eventueel entree, zakgeld, reiskosten, eten/drinken e.d. zijn voor uw eigen rekening.

 

Artikel 14 Deelname meerdaagse activiteiten (indien van toepassing)

14.1 Voor deelname aan de meerdaagse activiteiten, georganiseerd door Pink Matching , gelden tevens specifieke algemene voorwaarden. Deze ontvangt de klant tijdens de persoonlijke aanmelding voor het betreffende weekend en dient deze te ondertekenen voor akkoord.  Zonder akkoord is er geen deelname mogelijk.

14.2 Cliënt dient: (voor opgave van deelname aan een meerdaagse activiteit) een persoonlijk gesprek met ons te zijn aangegaan en al eerder te hebben deelgenomen aan een activiteit. Bij gebrek aan alle 3 de hiervoor genoemde mogelijkheden is deelname aan een meerdaagse activiteit niet mogelijk.

14.3 Indien de cliënt, na betaling van een specifieke meerdaagse activiteit, onacceptabel gedrag vertoont zoals staat omschreven bij artikel 10 van de algemene voorwaarden volgt onmiddellijke annulering van deelname aan een weekend vanuit Pink Matching.

Restitutie van het inmiddels betaalde bedrag zal worden verrekend volgens de voorwaarden van de meerdaagse activiteiten (Punt 6 algemene voorwaarden meerdaagse activiteiten).

 

Artikel 15 Privacybescherming

15.1 Alle door u aan ons toevertrouwde persoonlijke gegevens blijven voor de administratie van Pink Matching en zijn niet door derden in te zien via de website of andere (media)vorm dan ook.

15.2 Pink Matching respecteert de privé sfeer van u en houdt zich ten strengste aan alle toepasselijke bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgebonden gegevens die Pink Matching opvraagt of verwerkt in het kader van de aanmelding en ook van de doorvoering van de diensten, worden door Pink Matching alleen gebruikt in het kader van de wettelijke voorschriften.

Pink Matching stelt nimmer de persoonsgegevens van u ter beschikking van andere deelnemers tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden van Pink Matching alle reeds 15 genoemde artikelen.